Bài viết

  • Trang nghiêm đài sen ngự tọa Ðại hùng từ phụ Thích Ca Ðệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chắp thành liên hoa Cung kính h...

  • Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương Thánh tăng bốn quả ba thừa độ Hiển hiện tay vàng ngu...

  • Đệ tử chúng con từ vô thỉ Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê Vào ra sinh tử biết bao lần Nay đến trước đài Vô Thượng Giác....

  • Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu Lắng nghe cứu độ vớt...

  • Phương pháp tọa thiền này theo đường lối Thiền Tông Việt Nam, bao gồm một số động tác căn bản mà trong thời gian qua chú...

  • Phiên âm: Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. X...

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2018.
All rights reserved.