Bài viết

  • “Học để khoe khoang bằng cấp, học vị hay học để phụng sự, phục vụ cho đời” là một khái niệm có khoảng cách từ vế nầy san...

  • Tôi thường thắc mắc tại sao mình dự tính làm điều này thì có khi lại đổi sang làm chuyện khác mà mình không hề suy tính ...

  • Trang nghiêm đài sen ngự tọa Ðại hùng từ phụ Thích Ca Ðệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chắp thành liên hoa Cung kính h...

  • Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương Thánh tăng bốn quả ba thừa độ Hiển hiện tay vàng ngu...

  • Đệ tử chúng con từ vô thỉ Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê Vào ra sinh tử biết bao lần Nay đến trước đài Vô Thượng Giác....

  • Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu Lắng nghe cứu độ vớt...

Tam Bao Temple - Meditation Center © 2018.
All rights reserved.